fbpx

Politică de confidențialitate

Depunem constant eforturi pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Legalitatea, transparenta și caracterul echitabil al oricărei operațiuni de prelucrare reprezintă o prioritate pentru noi, sens în care vă invităm să citiți cu atenție și în integralitate politica noastră în acest sens.

Date privind operatorul de date cu caracter personal

Operatorul ce prelucrează date cu caracter personal prin intermediul paginii web „Adoptă un copac!” este ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă (denumită în continuare „ViitorPlus”), având sediul în Str. Rondă Nr. 24, mansarda camera 2, București, Sectorul 2,  Cod Fiscal: 18654032, înregistrată cu nr. 10134/14.10.2016 la Judecătoria Sector 2.

Operatorul poate fi contactat la adresa de e-mail: [email protected].

Ce este „prelucrarea” conform  Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR)?

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea.

Datele colectate de VIITORPLUS, în funcție de modalitatea și scopul comunicărilor primite

Accesarea și consultarea prezentei pagini web nu este condiționată de furnizarea de date cu caracter personal din partea Utilizatorilor (persoane vizate).

Furnizarea de date cu caracter personal este necesară numai în situația în care utilizatorii doresc să efectueze donații către ViitorPlus, sprijinind financiar activitățile de împădurire.

Orice colectare și prelucrare a datelor personale se face cu consimțământul implicit al utilizatorului care își creează un cont de utilizator și/sau face orice comunicări ulterioare către/prin/pe platformă.

Orice utilizator care nu este de acord cu modalitățile de prelucrare detaliate în cele de mai jos este rugat să nu întreprindă niciuna dintre acțiunile care implică, în mod necesar, o colectare prealabilă și prelucrare a datelor sale.

VIITORPLUS colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal aferente înregistrării unui cont de utilizator.

Tipurile de date prelucrate depind de modalitatea în care persoana vizată înțelege să utilizeze platforma/aplicația, de modurile și scopurile în care contactează operatorul:

 • crearea unui cont de utilizator urmată ori nu de comunicări către/pe/prin platforma/aplicație;
 • solicitare informații de orice tip – solicitare punctuală sau periodică de oferte – transmitere de oferte – transmitere CV în vederea recrutării;
 • solicitări/reclamații/sesizări privind datele sale cu caracter personal – feedback pentru serviciile care i-au fost furnizate prin intermediul platformei/aplicației, cu privire la neregularități privind comunicările celorlalți utilizatori, cu privire la condițiile de colaborare și orice contact cu angajații/reprezentanții/colaboratorii VIITORPLUS (strict din prisma celor care interesează VIITORPLUS și activitatea de pe platformă).

Totodată, VIITORPLUS poate să colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici), furnizate de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la site, însă astfel de informații nu vor fi utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politică de Confidențialitate.

Concret:

  1. Prin crearea unui cont de utilizator după înregistrarea prin formular, persoana vizată furnizează: numele (obligatoriu), prenumele (obligatoriu), adresa de e-mail (obligatoriu), numărul de telefon (obligatoriu), data de naștere (opțional).
  2. Prin orice interogări ale platformei/prin selectarea prealabilă a unor criterii de selecție din prisma relevanței datelor disponibile în platforma pentru utilizator.
  3. Prin transmiterea de mesaje de orice tip sau efectuarea de apeluri telefonice la adresele de contact disponibile de platformă/aplicație, persoana vizată furnizează: datele sale de contact aferente modalității de comunicare alese și, eventual, alte date, precum sexul sau anul nașterii și vârstă, (în măsura în care reiese implicit din numele sau adresa de e-mail), orice date furnizate în cuprinsul mesajului propriu-zis, numele și prenumele opțional (cu exceptând trasmiterea de CV-uri, și de solicitări/reclamații/sesizării privind datele cu caracter personal, solicitări/reclamații/sesizări care presupun o identificare prealabilă adecvată, conform prezentei politici).
  4. Prin transmiterea de CV-uri la adresele de contact afișate, persoana vizată furnizează: nume, prenume, sex, vârstă, numărul de telefon (opțional) și adresa de e-mail (opțională în cazurile în care CV-ul se transmite fizic, la sediul societății, și se indică un număr de telefon pentru contact), adresă (opțional), denumirile/numele foștilor angajatori și funcția ocupată, studiile urmate. Orice date suplimentare față de cele precizate anterior sunt trasmise strict la inițiativa persoanei vizate.
  5. Prin activarea cookies-urilor de marketing utilizate de site-ul nostru, pentru a primi oferte și informări privind servicii și produse noi/promoții etc (newsletter), persoana vizată furnizează datele precizate în documentul intitulat Politica de cookies, disponibil pe site – în acest caz, rugăm consultarea Politicii de cookies.
  6. Prin transmiterea de solicitări/reclamații/sesizări privind datele sale, direct sau prin împuternicit, persoana vizată furnizează numele, prenumele, datele de contact aferente modalității de comunicare alese sau alte date de contact (daca dorește să primească informările aferente solicitării/reclamației/sesizării sale într-o altă modalitate decât cea în care a transmis-o către operator), alte date ce pot fi deduse din prenume și adresa de e-mail, și un alt atribut de identificare/dovata calității împuternicitului și atributele sale de identificare (numai în condițiile descrise mai jos, la secțiunea Solicitări/reclamației/sesizări privind datele cu caracter personal – gestionare, soluționare, comunicare și cooperare).

Niciun fel de date asociate contului de utilizator, inclusiv Numele/Prenumele ori Numele de utilizator sub se care se fac orice tip de comunicări pe/către/prin platforma nu vor fi făcute publice și nu vor fi accesibile celorlalți utilizatori ai platformei. Orice derogări de la prezenta politică de confidențialitate se vor face numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Scopul colectării și prelucrării datelor:

 • pentru respectarea și asigurarea exercitării în mod efectiv a tuturor drepturilor și intereselor legitime ale personelor vizate;
 • pentru a asigura funcționarea optimă a platformei din prisma scopurilor ei, conform celor precizate în documentul intitulat termeni și condiții, disponibil pe prezenta platformă/aplicație și pentru a asigura, în limita posibilităților obiective și rezonabile, veridicitatea și relevanța oricăror informații și date disponibile pe platformă/aplicație;
 • pentru gestionarea și soluționarea oricăror solicitări/sesizări/reclamații/oferte primite prin intermediul formularelor de contact și la adresele de comunicare afișate, inclusiv pentru a raspunde acestora în funcție de natura lor și pentru îndeplinirea obligațiilor operatorului, inclusiv cele stabilite de gdpr, legislația națională în materie datelor și de către autoritatea de supraveghere;
 • pentru a ne comunica ofertele de servicii, a face cunoscute locațiile la care ne desfășuram activitatea, pentru a iniția colaborări în domeniile vizate de scopurile platformei/aplicației, și a asigura vizibilitatea campaniilor și promoțiilor organizate de viitorplus;
 • pentru a ne îmbunătăți permanent produsele și serviciile, derularea colaborărilor de orice tip, măsurile și politicile de securitate și confidențialitate;
 • pentru ocuparea locurilor de muncă vacante, cooptarea de voluntari și colaboratori de orice tip.

Concret:

Datele furnizate de persoana vizată conform punctului 1 și 2 de mai sus sunt utilizate  pentru a stabili premise minime de veridicitate  a contribuțiilor de orice tip la platformă. Datele se vor asocia unui cont de utilizator unic, și vor putea facilita răspunsul față de solicitările/sesizările de orice tip ale utilizatorului în cauza, preîntâmpinarea integrării în orice mod în platforma/aplicație a unui conținut nepermis de lege sau de documentul intitulat Termeni și condiții (prin restrictionarea accesului unui utilizator care nu acționează onest și bună-credință, cenzurarea comunicărilor către/pe/prin platforma a unui anumit utilizator și alte asemenea măsuri), pentru a permite utilizatorilor să distribuie orice activitate proprie de pe platforma ori relevanța acestora din cadrul platformei în alte spații web de orice tip. Prelucrarea acestor date ar putea facilita inclusiv preîntâmpinarea săvârșirii de fapte de natură penală ori care păgubesc/lezează în orice mod drepturile și interesele legitime ale ViitorPlus, ale utilizatorilor platformei/aplicației ori ale unor terți (de exemplu, în situația răspândirii unor afirmații defăimătoare nereale la adresa unui concurent din domeniile de activitate care vizează scopurile platformei).

Datele furnizate conform punctelor 3 și 4 de mai sus vor fi folosite pentru comunicarea unui răspuns la solicitarea adresată/ pentru programarea unui interviu pre-angajare sau de stabilire a unor raporturi în baza unui Contract de voluntariat prin:

 • contactarea pe e-mail sau după caz, telefonic ;
 • dacă singura coordonată de contact furnizată de către persoana vizată este adresa sa, prin corespondență;
 • dacă singura data de contact furnizată este numărul de telefon, iar solicitarea are un caracter complex, care necesită o comunicare amplă și nu ar putea fi transmisă, în mod rezonabil, telefonic, VIITORPLUS poate solicita telefonic inclusiv furnizarea unei adrese de e-mail, la libera opțiune a solicitantului de a o furniza ori nu, fară ca nefurnizarea să condiționeze furnizarea acelor informații care pot fi transmise, în condiții rezonabile, și telefonic.

Datele furnizate de persoana vizată conform punctului 5 de mai sus vor fi prelucrate în scopurile și condițiile detaliate în Politica de cookies, disponibilă pe prezenta platformă/aplicație.

Datele furnizate pe persoana vizată conform punctului 6 de mai sus vor fi utilizate pentru confirmarea identității sale în mod adecvat și rezonabil, pentru efectuarea de verificări, pentru adoptarea unor măsuri adecvate etc. și pentru furnizarea unui răspuns/asigurarea unei informări adecvate către persoana vizată, în condițiile secțiunii – Solicitări/reclamații/sesizări privind datele cu caracter personal – gestionare, soluționare, comunicare și cooperare, din prezentul document.

În cazul transmiterii unui feedback negativ din partea unei persoane fizice, VIITORPLUS va depune toate eforturile rezonabile pentru a cerceta și, eventual remedia situația, și va transmite persoanei vizate un răspuns adecvat. Prelucrarea în scopul trasmiterii unui răspuns se subordonează interesului legitim al operatorului de a asigura funcționalitatea optimă a platformei/aplicației, de a colabora eficient cu clienții/potențialii săi clienți prin intermediul platformei/aplicației, de a-și menține buna-reputație și imaginea, de a verifica modul în care angajații, reprezentanții săi, voluntarii care desfășoară activități în numele asociației, respectă în relațiile cu terții normele legale, Regulamentul intern al operatorului, politicile sale privind datele cu catacter personal, bunele moravuri și buna-cuviință.

La perioade rezonabile de timp, ca regula, din 6 în 6 luni, sau la alte termene în raport de anumite circumstanțe specifice precum (nelimitativ) furnizarea de servicii noi/angajarea de nou personal/cooptarea unor noi voluntari sau a unor evenimente în raport cu platforma/aplicația care conduc la concluzia că există o necesitate în acest sens, operatorul poate invita utilizatorii să trasmita un feedback privind orice aspect în legătură cu serviciile/produsele oferite/modalitatea de prestare și să facă inclusiv propuneri în vederea îmbunătățirii serviciilor.

Temeiurile prelucrării datelor de către Operator

VIITORPLUS prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul platformei „Adoptă un copac!” în următoarele scopuri și temeiuri legale:

 • în baza consimțământului implicit și neîndoielnic exprimat al utilizatorului în sensul de a-și crea un cont de utilizator, de a face orice fel de interogări în sau comunicări de orice tip pe/către/prin aplicație/platformă;
 • în baza consimțământului expres al utilizatorilor, în scopuri de marketing, pentru trimiterea de informări periodice, notificări prin email;
 • în baza interesului său legitim al operatorului de a-și prezenta produsele și serviciile inclusiv în mediul on-line, de a onora solicitările de orice tip transmise de persoanele vizate, a-și pastra buna-reputație și imaginea, subordonat interesului superior al consumatorilor finali utilizatori ai platformei/aplicației de a fi informați în mod corect și de a beneficia de produse și servicii de calitate;
 • obligațiile legale ale operatorului, în raport de specificul activității desfășurate în mediul on-line, în raport de obiectul sau de activitate și conform GDPR.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei/aplicației, prelucrate de VIITORPLUS sau de partenerii VIITORPLUS sunt reținute pentru o perioada determinată, în funcție de scopul colectării:

 • datele asociate contului de utilizator, istoricul interogărilor și colectările privind preferințele sub aspectul relevanței pentru utilizator a informațiilor disponibile pe platformă/aplicație până la ștergerea contului de utilizator;
 • datele colectate involuntar de operator pentru o perioadă de 3 ani de la momentul colectării;
 • datele colectate prin intermediul oricăror comunicări transmise de persoanele vizate la datele de contact furnizate pe site/prin aplicație, pentru o perioadă de 5 ani de la momentul colectării;
 • datele aferente CV-urilor transmise în vederea recrutării, pentru o durată de 1 an de la data colectării; prin excepție, pentru CV-urile persoanelor angajate, acestea vor fi atașate la dosarele lor persoanale, și vor fi păstrate în scopul derulării contractului, iar după încetarea contractului de muncă în orice mod, vor fi păstrate pe o durată de 75 de ani conform termenului prevăzut de Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată.
 • datele aferente CV-urilor trasmise în vederea încheierii unui Contract de voluntariat, pe o durata de 1 an de la data primirii lor, cu excepția situației în care se ajunge la încheierea contractului. În acest ultim caz, datele se vor pastra pe întreagă durată de valabilitate a contractului și pe o durată de 3 ani de la încetarea acestuia în orice mod.
 • datele prelucrate în scop de marketing pe baza de consimțământ, până la retragerea consimțământului persoanelor vizate.
 • datele aferente documentelor prin care operatorul poate proba în fața ANSPDCP a modului de soluționare al sesizărilor/reclamațiilor/solicitărilor persoanei vizate, făcute personal sau prin împuternicit, obținerea consimțământului s.a.m.d., vor fi păstrate pe durate de cel puțin 3 ani, indiferent de durata stabilită pentru prelucrare, strict din prisma posibilității operatorului de a proba în fața A.N.S.P.D.C.P desfășurarea unei prelucarri conforme și respectarea drepturilor persoanei vizate.

Drepturile persoanei vizate. Modalități de exercitare. Măsurile și Garanțiile VIITORPLUS

Orice persoană vizată are următoarele drepturi în raport cu operatorul de date cu caracter personal:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea VIITORPLUS că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauza și în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea vă fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea VIITORPLUS.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să fie șterse datele cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să își retragă consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauză se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaț
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate de VIITORPLUS, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauză se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care VIITORPLUS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauză le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale VIITORPLUS prevalează asupra celor aparținând persoanei vizate.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În situația în care se considera că drepturile care-i sunt recunoscute de prin Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoana vizată are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele:

 • Adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336;
 • Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212;
 • Fax: +40.318.059.602;
 • E-mail: [email protected]; Pagină web: www.dataprotection.ro.

__________________________________________________________________________________

Prin completarea formularelor disponibile pe platforma „Adopta un copac!” fiecare utilizator sau după caz, client, înțelege și acceptă că operatorul și partenerii săi să prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politică de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În prelucrarea datelor cu caracter personal, VIITORPLUS și oricare partener VIITORPLUS vă acționa în mod legal, echitabil și transparent, cu respectarea tuturor principiilor impuse de legislația în vigoare. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinte, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi reținute doar pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvată pentru asigurarea securității și integrității datelor.

ViitorPlus nu va trasfera datele colectate prin intermediul site-ului în afara teritoriului României. Accesul la aceste date va fi permis furnizorului extern de servicii IT, și oricăror furnizori externi de servicii contractați în scopul de a asigura funcționarea optimă și securitatea platformei/aplicației sau în scopuri de marketing.

__________________________________________________________________________________

Pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, VIITORPLUS își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Printre aceste măsuri de securitate se numără (fără a se limita la) – securizarea spațiilor de stocare fizice/digitale a datelor (chei, parole, alerte de securitate, notificări de accesare sistem, antivirus), limitarea accesului la date strict la persoanele cu atribuții specifice în raport de scopul prelucrării, informarea, responsabilizarea și îndrumarea adecvată a angajaților, partenerilor, colaboratorilor cărora li se permite accesul la date, stabilirea unor atribuții specifice în contractele și fișele de post ale angajaților, încheierea unor Acorduri de confidențialitate cu colaboratorii externi/departamentele externalizate/furnizorii de servicii și orice alte persoane cărora li se permite accesul la date sau li se transferă date, asigurarea nedivulgarii niciunei date aferente contului de utilizator la momentul la care un utilizator face orice tip de comunicare către/prin platformă/aplicație și verificarea prealabilă a comunicărilor către/prin platformă/aplicație pentru a asigura că acestea nu divulga date personale. Utilizatorul care transmite conținutul supus cenzurării din prisma GDPR, nu poate opune față de ViitorPlus libertatea sa de expresie. Orice utilizator înțelege și acceptă că orice situație litigioasa care sta la baza divulgării în conținutul comunicărilor sale a unor date cu catacter pesonal trebuie făcută de autoritățile competente.

VIITORPLUS nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate în modurile detaliate anterior, cu excepția angajaților autorizați, a persoanelor împuternicite ale VIITORPLUS ori a partenerilor VIITORPLUS cărora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra în numele VIITORPLUS (prestare servicii, asigurare informare completă și corectă a persoanelor vizate, transmitere comunicări marketing, etc.) sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală sau o solicitare legitimă a unei autorități competente în sarcina VIITORPLUS și/sau a partenerilor, colabotatorilor, angajaților săi.

Solicitări/reclamații/sesizări privind datele cu caracter personal și Breșe de securitate – gestionare, soluționare, comunicare și cooperare.

Orice solicitări/reclamații/sesizări privind datele cu caracter personal vor fi adresate operatorului în scris, într-una dintre modalitățile de contact disponibile pe site și, cu furnizarea unei adrese de contact la care răspunsul/informările aferente acesteia se pot comunica tot în scris. În același mod se vă proceda și în cazul solicitărilor/comunicărilor conexe unor solicitări/reclamații/sesizări anterioare.

La adresarea oricărei solicitări/reclamații/sesizări, solicitantul se vă identifica în mod corespunzător, pentru a preîntâmpină compromiterea confidentialitatii datelor, adoptarea unor măsuri la solicitarea unor persoane neîndreptățite/neautorizate sau punerea în pericol/încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor vizate în raport de datele cărora este formulată solicitarea.

În cazul cererilor formulare prin împuternicit, se va proceda inclusiv la idetificarea adecvată a împuternicitului și verificarea calității sale (inclusiv direct de la persoana vizată).

Solicitările transmise telefonic sau solicitările în care singura dată de contact disponibilă este numărul de telefon al persoanei vizate nu vor fi avute în vedere, până nu vor fi transmise în scris, în condițiile precizate anterior. Deopotrivă, dacă solicitarea este făcută în condiții care să ridice o suspiciune a operatorului cu privire la identitatea solicitantului sau cu privire la caracterul legal al solicitării operatorul vă putea suspenda soluționarea până la furnizarea unor informații/date suplimentare rezonabile în vederea confirmării identității și/sau calității solicitantului.

Subordam aceaste cerințe obligației noastre noastre legale și interesului nostru legitim de a dovedi respectarea drepturilor dumneavoastră conform GDPR și a tuturor normelor legale în materia protecției datelor.

Soluționarea oricărei cereri se va realiza în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

Răspunsul la solicitare și/sau orice comunicări aferente specificului ei vor fi transmise în scris persoanei vizate sau persoanei împuternicite de aceasta, în modalitatea în care operatorul a primit solicitarea (exemplu – pentru solicitarea transmisă prin e-mail se va raspunde prin e-mail, pentru solicitarea prin corespondență fizică se va raspunde prin corespondență fizică), sau în altă modalitate scrisă expres și rezonabil solicitată de persoana vizată/de împuternicitul său.

Breșă de securitate este o  încălcare a securității datelor cu caracter personal, spre exemplu – prelucrarea neautorizată în oricare dintre modalitățile enumerate în definiția prelucrării de mai sus.

În cazul unei breșe de securitate, operatorul o va notifica la A.N.S.P.D.C.P fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

În cazul în care breșă de securitate este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul vă informa în mod adecvat și conform legii inclusiv persoana vizată, fară întârzieri nejustificate.

Excepțional, informarea persoanei vizate în cazul unei breșe nu se vă realiza dacă:

a) s-au adoptat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate privind datele vizate de breșă, prin care aceste date au devenit neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze;

b) operatorul s-a asigurat, prin măsuri ulterioare adecvate ca riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;

c) informarea ar necesita un efort disproporț În aceasta situație, se vă efectua o informare publică – prin site-ul web al operatorului și, eventual, într-o altă modalitate care vă fi considerată necesară de A.N.S.P.D.C.P sau care ar asigura o modalitate de informare la fel de eficientă a persoanelor vizate.

În faza prealabilă soluționării oricărei solicitări/reclamații/sesizări și în cursul soluționării sale, cât și în cazul oricărei eventuale breșe de securitate, raporturile dintre operator cu persoana vizată și cu Autoritatea de Supraveghere vor fi caracterizate de transparență și deschidere la cooperare din partea operatorului.

Modificarea Politicii de Confidențialitate

Dacă este necesară o schimbare a prezentelor reguli de confidențialitate, VIITORPLUS va publica respectivele modificări pentru a asigura o informare corectă și completă privind  datele colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Versiune publicată în Iunie 2020

2020 Copyright VIITORPLUS

Scroll to Top